Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Badania lekarskie – informacje dla zawodników

W związku z licznymi zapytaniami o obowiązek posiadania badań lekarskich oraz rozpoczętym właśnie cyklem Pucharu Polski w bulderingu, KWS przygotowała wyjaśnienie dla zawodników.

Komisja Wspinaczki Sportowej przypomina wszystkim uczestnikom zawodów wspinaczkowych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu o wymogu posiadania ważnych badań lekarskich – wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Obowiązek ten wynika z Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku:

Rozdział 7 – Bezpieczeństwo w sporcie Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

Rozporządzenie, o którym mowa, znajdziecie tutaj.

W porozumieniu z lokalnymi organizatorami (np. zawody PP w bulderingu), Komisja Wspinaczki Sportowej zdecydowała o warunkowym dopuszczeniu do udziału w zawodach osób nie posiadających badań lekarskich – z zastrzeżeniem, że osoby takie nie będą klasyfikowane w oficjalnych wynikach i rankingach prowadzonych przez PZA, oraz – zależnie od przyjętej przez organizatora formuły – nie będą dopuszczone do startu w wybranych rundach zawodów.

Oryginalne zaświadczenie lekarskie – spełniające normy wyznaczone rozporządzeniem właściwego ministra – należy przedłożyć delegatowi PZA najpóźniej w czasie rejestracji w biurze zawodów.

Każde odstępstwo od wspomnianej procedury – jak przedstawienie badań w trakcie zawodów (po rejestracji), badania budzące formalną wątpliwość, kserokopie zaświadczenia – będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika w odpowiednim rankingu PZA i wynikach danych zawodów.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy KWS.

pza