Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Miłosz Jodłowski członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Miłosz Jodłowski zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. został członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

milosz
Miłosz Jodłowski fot. pza

Miłosz jest członkiem zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, polskim delegatem do Access Commission UIAA współzałożycielem i członkiem IŚW Nasze Skały, instruktorem taternictwa PZA i przewodnikiem górskim. W poza wspinaczkowym życiu jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zachęcamy do przesłuchania wywiadu z Miłoszem jaki przeprowadziliśmy już jakiś czas temu:
http://brytan.com.pl/wywiad-z-miloszem-jodlowskim/

Czym jest Rada Naukowa TPN

Rada Naukowa Parku jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora parku narodowego.

Członków tej rady w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

 1. Ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody.
 2. Opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych.
 3. Ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych.
 4. Opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody.
 5. Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.

Obecny skład Rady:

 • Józef Babicz – Wspólnota Leśna Ośmiu Uprawnionych Wsi w Witowie;
 • dr Maria Baranowska-Janota – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;
 • Stanisław Barnaś –Województwo Małopolskie;
 • mgr inż. Piotr Bąk – Starostwo Tatrzańskie;
 • Leszek Dorula – Miasto Zakopane;
 • dr hab. Wojciech Grodzki – Instytut Badawczy Leśnictwa w Krakowie;
 • dr hab. Barbara Iwańska – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ochrony Środowiska;
 • dr Miłosz Jodłowski – Polski Związek Alpinizmu;
 • mgr inż. Jerzy Kapłon – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
 • prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
 • dr Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie;
 • mgr inż. Jan Kosiorowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;
 • inż. Stanisław Łukaszczyk – Gmina Bukowina Tatrzańska;
 • prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Instytut Botaniki PAN;
 • prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski – Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu;
 • prof. dr hab. Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN;
 • mgr Bohdan Pitoń – Gmina Kościelisko;
 • prof. dr hab. Stefan Skiba – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński;
 • mgr Bronisław Stoch – Gmina Poronin;
 • prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny.