Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

„Okrągły stół” w Sudetach

 

 

W dniu 3 grudnia 2012 r. w siedzibie Karkonoskiej Grupy GOPR w Jeleniej Górze Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” zorganizowała otwarte spotkanie wspinaczy zainteresowanych wspinaniem w Sudetach Zachodnich.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 wspinaczy, głównie z Sudeckiego Klubu Wrocławskiego, Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego i Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego. Na spotkanie przybyli też zaproszeni przedstawiciele służb ochrony przyrody:
– Pan Sławomir Orłowski – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach (Rudawy Janowickie),
– Pan Bartłomiej Małek – kierownik zespołu do spraw udostępniania Parku Narodowego Gór Stołowych (Hejszowina),
– Pan Michał Makowski – kierownik zespołu do spraw udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego (Karkonosze).

Spotkanie prowadzili Włodek Porębski i Miłosz Jodłowski z IŚW „Nasze Skały”. Omówiono najważniejsze bolączki i problemy dostępowe w poszczególnych rejonach oraz dotychczasową działalność IŚW „Nasze Skały” w Sudetach. Udało się wyjaśnić większość nieporozumień dotyczących dostępu do wybranych rejonów (zwłaszcza w Rudawach Janowickich) i działań w nich prowadzonych. Wspólnie uznaliśmy, że przed podejmowaniem takich działań konieczne są konsultacje w środowisku wspinaczy sudeckich. Ustaliliśmy, że wszystkie sprawy związane z dostępem do rejonów sudeckich omawiane będą na bieżąco na specjalnym forum dyskusyjnym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Trwa przygotowanie tego forum.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia, poczynione na spotkaniu:

Rudawy Janowickie. Wspinać możemy się bez ograniczeń we wszystkich rejonach z wyjątkiem obrębu murów czternastowiecznego Zamku Bolczów (zamek znajduje sie w rejestrze zabytków pod nr A/907/472 z 4.12.1958 i pozostaje pod opieką Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków) . Wyłączona z ruchu wspinaczkowego pozostanie także wąska strefa na skale Piec (patrz zdjęcie). Opiekę nad pozostałymi skałami sprawuje Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach. Ustaliliśmy, że bezpośrednimi kontaktami z Nadleśnictwem będzie zajmował się Maciej Pętlicki z Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego.

Park Narodowy Gór Stołowych. Został opracowany projekt planu ochrony przyrody PNGS. W projekcie uwzględniono uwagi wspinaczy – można powiedzieć, że zachowano status quo. Zgodnie z zapisami projektu, w Hejszowinie wspinać możemy się tylko zgodnie z regułami piaskowcowymi w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada w sześciu sektorach:
1. Szczeliniec Wielki – ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego),
2. Narożnik,
3. Kopa Śmierci od Narożnika do Trzmielowej Jamy,
4. Pod Starym Biwakiem,
5. Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie,
6. Filary Skalne od Sroczego Zakrętu do Kamieniołomu.
Zgodnie z zapisami, wstęp na obszary udostępnione dla wspinaczki wymagać będzie opłaty (jednorazowej bądź rocznej). Polski Związek Alpnizmu i IŚW „Nasze Skały” po konsultacjach ze środowiskiem wspinaczy piaskowcowych zastanowią się nad ewentualnym złożeniem uwag do projektu planu ochrony. Rozważamy pomysł zwolnienia z opłat wspinaczy zrzeszonych w klubach Polskiego Związku Alpinizmu. Możliwe wydaje się porozumienie pomiędzy PZA i PNGS i wniesienie opłaty ryczałtowej.

Karkonoski Park Narodowy. Zgodnie z zapisami w zadaniach ochronnych parku w okresie od 1 grudnia do 28 lutego dwa rejony (Kocioł Małego Stawu i Wielki Śnieżny Kocioł) udostępnione są do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych. Konieczne jest jednak każdorazowe uzyskanie zgody dyrektora parku narodowego.
W celu ułatwienia dostępu dla wspinaczy „Nasze Skały” zaproponowały możliwość elektronicznego uzyskiwania zezwoleń i rejestracji wspinaczy. Uzyskano wstępną akceptację dyrekcji Parku dla takiego rozwiązania. Obecnie, we współpracy z przedstawicielami Karkonoskiego Parku Narodowego, opracowywana jest platforma internetowa (elektroniczna) na wzór tej, którą stworzono w Tatrzańskim Parku Narodowym dla taterników jaskiniowych czy działającej w czeskim Karkonoskim Parku Narodowym (wspinaczka lodowa w Łabskim Dole)
Dostęp do rejonów ma być możliwy po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie danych, akceptacji regulaminu i zgłoszeniu się na konkretne terminy. Zgodnie z zapisami w zadaniach ochronnych parku w obu rejonach może przebywać maksymalnie po 12 osób. Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia poszczególnych terminów ze względu na uwarunkowania przyrodnicze (m.in. niewystarczająca pokrywa śnieżna) i ewentualne szkolenia GOPR i Wojska Polskiego. Na spotkaniu w Jeleniej Górze dyskutowaliśmy szczegółowe rozwiązania dotyczące rejestracji, a Marcin Rutkowski i Andrzej Sokołowski z Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego podjęli się wspólnie z Michałem Makowskim z KPN opracowania dróg dojścia do sektorów wspinaczkowych oraz wypracowania możliwie obiektywnego modelu oceny warunków umożliwiających wspinaczkę.
Robocze spotkanie celem opracowania map w KPN odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 5.12.2012. Opracowane wstępnie mapy uwzględniają położenie najcenniejszych z botanicznego punktu widzenia gatunków roślin. O zatwierdzeniu przez Dyrektora Parku mapki te zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.
Chcemy, żeby system elektronicznej rejestracji wspinaczy został uruchomiony 1 stycznia 2013 r. i
przetestowany w najbliższym sezonie.
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie. Szczególne podziękowanie składamy Naczelnikowi Karkonoskiej Grupy GOPR, Panu Olafowi Grębowiczowi, dzięki przychylności którego spotkanie mogło się odbyć w Stacji Centralnej GOPR w Jeleniej Górze.

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”