Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Sądowa ugoda Fundacja „Wspinka” – Włodzimierz Porębski

28 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Katowicach zawarta została ugoda:

  1. Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” z siedzibą w Nowym Sączu, reprezentowana przez jej Prezesa Mateusza Paradowskiego oraz Włodzimierz Porębski niniejszym oświadczają, że likwidują pomiędzy sobą spór, który wynikł w oparciu o wpis dokonany w dniu 3 marca 2013 roku na forum brytan.com.pl w wątku „PD-panel-Dario komentario” poprzez to, że słowa piszącego post Włodzimierza Porębskiego zostały zinterpretowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” z siedzibą w Nowym Sączu jako naruszające jej dobre imię, w ten sposób, że Włodzimierz Porębski oświadcza, że mimo wpisu o charakterze emocjonalnym, jego słowa w żadnym zakresie nie były spowodowane intencją naruszenia w jakikolwiek sposób dobrego imienia tej Fundacji, którą uważał i uważa za istotny podmiot o uznanej renomie w krajowym środowisku wspinaczkowym i jednocześnie wyraża ubolewanie, jeśli tego rodzaju wpis został negatywnie odebrany przez władze tej Fundacji;
  2. w intencji stron tej ugody jej zawarcie ma przyczynić się do scalenia środowiska wspinaczkowego ku realizacji celów związanych z rozwojem wspinaczki w Polsce, a także wspierania innych pozytywnych działań poszczególnych organizacji reprezentujących to środowisko;
  3. strony tej ugody jednocześnie pragną podkreślić, że nawet zaistnienie bardzo trudnych okoliczności oraz sporu sądowego nie wyklucza porozumienia dla dobra całego środowiska, co niniejszym i dla przykładu całemu środowisku wspinaczkowemu czynią, a w związku z tym zwracają się z apelem do administratorów serwisów wspinaczkowych o usunięcie wpisów dotyczących listu otwartego Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” do Prezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, aby nie wzbudzał już dalszych potencjalnie negatywnych emocji, bądź skojarzeń.

Podpisano:
1. Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” z siedzibą w Nowym Sączu
2.  Włodzimierz Porębski

Ponadto, w ramach ugody:

– M.Paradowski zobowiązał się do cofnięcia złożonej apelacji od wyroku uniewinniającego W.Porębskiego z dnia 25 stycznia 2017, w sprawie II K 8/17/K r.  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy.

Tym samym wyrok uniewinniający W.Porębskiego stanie się prawomocny.

– W.Porębski zrezygnował z dochodzenia przysługujących  mu, w związku z wyrokiem uniewinniającym,  zasądzonych od  M. Paradowskiego na rzecz W. Porębskiego kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy z wyboru (1800 zł). Nadto W.Porębski zobowiązał się  do wsparcia finansowego Fundacji Wspinka kwotą 1200 zł

– strony ugody zgodnie oświadczyły, że  wyczerpuje ona ich wzajemne roszczenia z przedmiotu pozwu wszczynającego postępowanie,  w związku z czym  zrzekły się względem siebie dalszych jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

*   *   *

Szkoda energii straconej przez ostatnie cztery lata na udział w kilkudziesięciu rozprawach – można było ją spożytkować dla dobra społeczności wspinaczkowej.

                                                                                                                                              Włodzimierz Porębski