Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Wspinanie w Karkonoskim Parku Narodowym w minionym sezonie

Nasze Skały

Dostęp do zimowego wspinania w Śnieżnych Kotłach i Kotle Małego Stawu w Karkonoszach jest od kilku lat możliwy na podstawie corocznie odnawianych zarządzeń Dyrektora KPN (ostatnie, o numerze 2/2012, zostało wydane 1 stycznia 2012 r.). Zarządzenie mówi o tym, że „przeprowadzanie zimowych szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych, w tym wspinaczki lodowej może odbywać się na obszarach do tego celu wyznaczonych, po uzyskaniu zgody dyrektora KPN. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w szkoleniu odpowiedzialność ponosi organizator szkolenia„, oraz o „udostępnieniu do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych – za każdorazową zgodą dyrektora parku narodowego, w okresie od 1 grudnia do 28 lutego ( z możliwością skrócenia terminu z uwagi na niewystarczające warunki lodowo-śnieżne oraz z przyczyn przyrodniczych), szczegółowe warunki realizacji szkoleń określa zgoda dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego„. Do „zimowych szkoleń” wytypowano obszary:

– w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego Żlebu do Żlebu Wrota Przemytników)

– w Wielkim Śnieżnym Kotle (od Żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma),

jednocześnie określając ich dzienną pojemność na 12 osób dla każdego z tych obszarów.

Możliwość wspinania wynegocjowała IŚW „Nasze Skały”, tym niemniej zarządzenie dyrektora KPN znacznie odbiega od zaakceptowanych w trakcie negocjacji ustaleń. Od dwóch sezonów próbujemy przekonać Dyrekcję KPN do uproszczenia skomplikowanego systemu uzyskiwania zezwoleń, poprzez wprowadzenie możliwości elektronicznej rejestracji. W minionym sezonie podczas spotkań i roboczych konferencji, w których brali udział:

– ze strony IŚW „Nasze Skały” i PZA: Miłosz Jodłowski, Mateusz Golicz, Włodzimierz Porębski

– ze strony KPN – Michał Makowski, Krzysztof Krakowski

wreszcie dopracowano zadowalający obie strony system, który miał być testowo wdrożony od początku roku. Niestety, z powodów od nas niezależnych, KPN nie zdecydował się na uruchomienie go w sezonie 2012/2013.

Przedstawiciele Parku zapewniali, że wszystkie osoby, które w minionym sezonie aplikowały o możliwość wspinania na starych, wciąż obowiązujących zasadach, a warunki lodowo-śnieżne na to pozwalały, uzyskały zezwolenia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Dyrekcję KPN, w sezonie 2012/2013 wydano:

– na Kocioł Małego Stawu 4 zezwolenia na 6 dni wspinaczkowych dla 14 osób, 
– na Wielki Śnieżny Kocioł 9 zezwoleń na 20 dni wspinaczkowych dla 25 osób. 
– nie wydano, mimo aplikacji, 4 zezwoleń, motywując to niewystarczającą pokrywą śnieżno-lodową. 

Zezwolenia wydawano zarówno klubom jak i indywidualnym wspinaczom, nie wnikając zbytnio czy są to autentyczne szkolenia czy chęć wspinania. 
W jednym przypadku, zespół aplikujący na Mokre Ściany w WŚK został „przekierowany” w inną część kotła, bo na Mokre Ściany było już zapisanych 12 osób. Zostało to przez zespół zaakceptowane i zakończyło się obopólnym zadowoleniem.

Dołożymy wszelkich starań, by w sezonie 2013/2014 elektroniczna rejestracja wspinaczki w Karkonoszach była obowiązująca dla obu stron – wspinaczy i Karkonoskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na grudniowym spotkaniu w Jeleniej Górze (tzw. „sudeckim okrągłym stole”) Polski Związek Alpinizmu uruchomił forum sudeckie, z którego korzystać mogą wszyscy zainteresowani sprawami wspinania w Sudetach. 
Żeby uzyskać dostęp do forum, należy posiadać profil w bazie PZA. Kilkadziesiąt osób ze środowiska wspinaczy sudeckich posiada takie profile. Osoby chcące pozyskać dostęp do forum sudeckiego, proszone są o przesłanie (część osób już to zrobiła) na adres wlodek@life.pl lub dyrektor@naszeskaly.pl następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko , data urodzenia, miejsce urodzenia, adres  (miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu), nr telefonu, nr tel. kom, e-mail, skype, klub (nazwa) – lub brak przynależności klubowej.

W najbliższych dniach do osób posiadających profile w bazie PZA zostaną rozesłane zaproszenia do forum (do części osób już zostały wysłane).


Wierzymy, że forum sudeckie stanie się narzędziem umożliwiającym szybką i pełną wymianę informacji dotyczących Sudetów i poświęconych sprawom wspinania w nich, co pozwoli na właściwą reakcję i zwiększy możliwości dostępu do ogródków skalnych.

IŚW „Nasze Skały”

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.