Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

XV WZD PZA – protokół z obrad

XV WZD PZA już za nami…

Zgodnie z postanowieniami Statutu PZA oraz uchwałą Zarządu Związku z dnia 5.04.2012r. został wyznaczony termin XV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA.

WZD_PZA_1

XV Walne Zgromadzenie Delegatów PZA odbyło się 17-18.11.2012r. w Ustroniu (Ośrodek Szkoleniowy ONDRASZEK).

W zjeździe uczestniczyło 45 Delegatów z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu.

Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Janusz Onyszkiewicz otworzył Zgromadzenie w dniu 17.11.12r. w godzinach porannych. Prezes przypomniał Delegatom, że odbywające się zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy.

WZD_PZA_2

Prezes Janusz Onyszkiewicz zaproponował następnie rozpoczęcie procedury wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jednomyślnie w głosowaniu została przyjęta kandydatura Tomasza Fiedorowicza (Speleoklub Warszawski).

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad następującym składem personalnym Prezydium Zgromadzenia. Skład Prezydium został przyjęty przez aklamację.

Skład Prezydium XV Walnego Zgromadzenie Delegatów PZA:

  • Andrzej Janka (KW Poznań) Wiceprzewodniczący Zgromadzenia,
  • Rajmund Kondratowicz (Speleoklub Bobry Żagań) Wiceprzewodniczący Zgromadzenia,
  • Aleksandra Filipiak (Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego) Sekretarz Zgromadzenia,
  • Marek Kaliciński (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) Sekretarz Zgromadzenia.

Następnie po wyborze Prezydium WZD Tomasz Fiedorowicz zaproponował głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XV WZD zgodnie z przedstawioną przez siebie propozycją. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie przez Delegatów.

WZD_PZA_3

Porządek obrad XV WZD PZA:

17 listopada 2012 (sobota)
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego WZD.
3. Wybór Prezydium i Sekretariatu WZD.
4. Zatwierdzenie Regulaminu i Porządku Obrad WZD.
5. Wybór Komisji Głównych:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
6. Wybór przewodniczących Komisji Roboczych:
a) Komisja Tatrzańska
b) Komisja Eksploracji Wysokogórskiej
c) Komisja ds. GL
7. Sprawozdanie władz PZA z działalności 2011/12:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem władz PZA.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
11. Dyskusja nad wnioskami.

Po przerwie obiadowej obrady Komisji Roboczych.

18 listopada 2012 (niedziela)
1. Dyskusja nad wnioskami.
2. Wolne wnioski.
3. Zakończenie Zgromadzenia.

Zgodnie z porządkiem obrad w dniu 17.11.12r został wybrany skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

  • Jerzy Pukowski (Klub Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklub Bielsko-Biała),
  • Maciej Stępniak (Łódzki Klub Wysokogórski),
  • Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski).

2. Komisja Wnioskowa:

  • Wojciech Grzesiok (KW Gliwice),
  • Marcin Zwoliński (Klub Skialpinistyczny Kandahar),
  • Tomasz Olczak (Speleoklub Łódzki).

W dalszym toku obrad Ditta Kicińska (Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego) zaproponowała powołanie Komisja Tatrzańskiej, która miałaby przede wszystkim zająć się tematem uwag do planów ochrony TPN. W wyniku zarządzonego głosowanie przez Tomasza Fiedorowicz Ditta Kicińska została wybrana na przewodniczącą Komisji Tatrzańskiej.

Zgodnie z porządkiem obrad, Tomasz Fiedorowicz poprosił władze PZA o komentarz do sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Wiceprezes Związku Piotr Xięski (Klub Wysokogórski w Katowicach) poinformował zgromadzonych, że sprawozdanie Zarządu zostało wysłane Delegatom drogą elektroniczną, z wyprzedzeniem. Z powodu objętości, dokument nie był odczytywany.

Zarząd PZA wyraził gotowość do dyskusji i odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące treści sprawozdania.

W dalszej kolejności, Ryszard Urbanik (KW Warszawa) odczytał dosłowną treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Rafał Kardaś (Speleoklub Warszawski) omówił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Poinformował zgromadzonych, że od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna nowa sprawa.

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad otworzył dyskusje nad sprawozdaniem władz PZA. Delegaci zadawali pytania do Władz PZA na drodze wolnej dyskusji (Protokół z dyskusji w załączniku PDF).

WZD_PZA_5

W czasie dyskusji nad sprawozdaniem Władz PZA Tomasz Fiedorowicz zarządził głosowanie nad utworzeniem w ramach Zgromadzenia Komisji Roboczej w/s Golden Lunacy i przeniesieniem dyskusji nad drogą Golden Lunacy do prac Komisji.

Wobec akceptacji przez Delegatów wniosku dotyczącego przeniesienia kwestii Golden Lunacy do prac w ramach Komisji Roboczej, Tomasz Fiedorowicz poprosił o pytania do władz PZA w innych sprawach.

Przewodniczącym Komisji Roboczej ds. Golden Lunacy w wyniku przeprowadzonego głosowania został Miłosz Jodłowski (KS Korona Kraków).

Po dyskusji nad sprawozdaniem władz PZA zgodnie z porządkiem obrad zostały przedstawione sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawozdaniu potwierdzili prawomocność odbywania zgromadzenia oraz poprawność odbywania dotychczasowych głosowań.

Wojciech Grzesiok (KW Gliwice) przedstawił sprawozdanie Komisji Wnioskowej, informując, że do Komisji Wnioskowej wpłynęło 7 wniosków. Treść wniosków została odczytana przez Wojciecha Grzesioka. Tomasz Fiedorowicz zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad wnioskami i dokończenie jej w dniu następnym zjazdu (18.11.2012r).

W drugim dniu (18.11.2012r) XV Walnego Zjazdu Delegatów PZA, Przewodniczący WZD Tomasz Fiedorowicz wznowił obrady Zgromadzenia i przedstawił kolejność obrad. W wyniku obrad Delegatów nad zgłoszonymi wnioskami zostały przeprowadzone dyskusje oraz głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował członkom Komisji i Sekretariatowi Zgromadzenia i zakończył obrady Zgromadzenia w godzinach popołudniowych.

WZD_PZA_4

Wnioski:

1. Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski)
„Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd PZA do organizacji przyszłego i następnych Walnych Zjazdów w miejscach, które są położone w centralnych rejonach kraju, np. Jura Krakowsko-Częstochowska. Składam też wniosek do tego wniosku, abym nie musiał go argumentować – wydaje mi się oczywisty.”

2. Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski)
„Zarząd PZA wypracował REALISTYCZNĄ linię postępowania wobec COS Betlejemka obejmującą rewitalizację obiektu i doposażenie go w środki niezbędne do sprawnego funkcjonowania.”

3. Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski)
„Składam wniosek, aby Zarząd PZA zakończył definitywnie SWOJE zaangażowanie w sprawę GL pozostawiając dalszy jej bieg osobom osobiście z nią związanym.”
4. Komisja Roboczej ds. Golden Lunacy
„WZD zatwierdza sposób postępowania w sprawie Golden Lunacy zaproponowany przez Zespół Roboczy ds. GL:
1. Publikację uzupełnienia do raportu zespołu wraz z kompletem materiałów źródłowych;
2. Publikację głosu osobnego Jacka Fludera;
3. Publikację komentarza dotyczącego udziału Jacka Fludera w zespole, opracowanego przez J. Fludera, M. Jodłowskiego, J. Majera.”

5. Marcin Miotk, Zbigniew Skierski, Marek Chmieliński, Paweł Przybysz (KW Warszawa)
„WZD zobowiązuje Zarząd PZA do zajęcia stanowiska w sprawie raportu Komisji Weryfikacyjnej ds. Golden Lunacy, po jego uzupełnieniu przez wszystkich członków Komisji Weryfikacyjnej ds. Golden Lunacy i tym samym zakończenia procedowania sprawy.”

6. Jerzy Wala (Sekcja Taternictwa PTPNoZ Kraków)
„Wniosek o przywrócenie działalności „Centrum Dokumentacji Górskiej” przy Zarządzie PZA, jako jednostki koordynującej pracę i wspierającej działalność dokumentacyjną oraz inicjującą sprawy wydawania publikacji dot. działalności polskiej w wysokich górach.”

7. Marek Janas (SKT Warszawa)
„XV WZD przypomina Komisji Statutowej, że oprócz obowiązku złożenia sprawozdania dla XVI WZD, powinna przedstawić ewentualne propozycje dotyczące zmian w Statucie PZA co najmniej na miesiąc przed XVI WZD.”

8. Zarząd PZA
„Wniosek Zarządu o podwyższenie składki rocznej odprowadzanej do PZA o 2 zł od każdego członka klubu, które będą przekazywane na Fundusz Berbeki.”

9. Paweł Kasperkiewicz (speleoklub Bielsko-Biała)
„Zobligowanie Zarządu PZA do przygotowania propozycji eksploracji górskiej terenów mniej „atrakcyjnych komercyjnie”.
1. Metody/sposoby motywowania Członków PZA.*
2. Sposoby wsparcia pozyskania materiałów topo oraz ich dystrybucji wśród Członków PZA.
*ewentualnie (po rozważeniu) preferencje przy dofinansowaniu wypraw mniej popularnych.
Termin: czerwiec 2013 (następne spotkanie PZA).”

10. Wojciech Łukasik (Polski Klub Górski)
„Składam wniosek o powołanie, w miarę możliwości, Komisji ds. kontaktów z mediami.”

11. Marek Kaliciński (UKA Warszawa)
„WZD apeluje do wszystkich Klubów o informowanie członków o możliwości dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu Berbeki.”

Załącznik PDF

Protokół z obrad XV Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA